Prodajni uvjeti

Opći prodajni uvjeti tvrtke Marex d.o.o. br. 1/2021

 

I. Valjanost uvjeta

1.1. Ovi opći prodajni uvjeti uređuju sve ugovorene obaveze i sastavni su dio prodajnih poslova između tvrtke Marex d.o.o., Gasilska cesta 27, Grosuplje, Slovenija (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i kupaca (u daljnjem tekstu: kupac) robe, proizvoda i usluga iz njihovog prodajnog programa (u daljnjem tekstu: roba).

1.2. Ovi opći prodajni uvjeti su uključeni u sve odnose između prodavatelja i kupca, osim ako kupac izričito pismeno izjavom nije odbio njihovu primjenu i ako prodavatelj i kupac nisu drugačije dogovoreni za svaki pojedini slučaj. U slučaju sumnje, samo dogovori u pisanom obliku smatraju se drugačijim dogovorom.

1.3. Ovi opći prodajni uvjeti imaju prednost nad kupovnim uvjetima kupca, osim ako se kupac i prodavatelj pismeno ne dogovore drugačije.

 

II. Prodajni program

2.1. Prodajni program prodavatelja obuhvaća robu koja je navedena u službenim dokumentima (cjenici, prospekti,…) i na web stranici prodavatelja.

2.2. Prodavatelj može bez prethodne najave uvesti novu robu u prodajni program ili određenu robu isključiti iz prodajnog programa, ali je dužan izvršiti isporuku robe čija je narudžba već potvrđena kupcu.

 

III. Upit, ponude i narudžba

3.1. Prodavatelj smatra da je upit prikladan za izradu obvezujuće ponude ako sadrži sve podatke potrebne za isporuku robe, posebno, ali ne isključivo: količinu, opis s detaljnom tehničkom specifikacijom, kvalitetu, tip, specifične karakteristike, zahtjevane garancije i certifikate, planove, opis predviđene uporabe robe, prioritete isporuke,… te mjesto, vrijeme i način izvršenja očekivane isporuke robe ili usluge.

3.2. Prodavatelj dostavlja kupcu ponudu ili predračun na temelju upita kupca, koji sadrži opis, količinu, cijenu, način plaćanja i okvirni predviđeni rok isporuke robe. U ponudi se mogu navesti odstupanja od zahtjeva upita kupca s predloženim alternativama, koje kupac mora nedvosmisleno potvrditi u svojoj narudžbi i smatraju se promjenom upita.

3.3. Ponude bez potpune pismene narudžbe kupca neobvezujuće su za prodavatelja.

3.4. Telefonska narudžba je važeća samo ako prodavatelj naknadno pošalje pismenu potvrdu narudžbe – Potvrda narudžbe.

3.5. Prodavatelj osigurava isporuke prema uvjetima ponude ili predračuna samo u slučaju primitka narudžbe u vrijeme važenja ponude ili predračuna.

3.6. Smatra se da je narudžba potpuna ako sadrži sve potrebne podatke za isporuku robe, posebno, ali ne isključivo: količinu, opis s detaljnom tehničkom specifikacijom, kvalitetu, tip, specifična obilježja, zahtijevane garancije i certifikate, planove, namjeravanu upotrebu robe, prioritete isporuke, eksplicitnu potvrdu ili odbijanje ponuđenih alternativa, te mjesto, vrijeme i način očekivane isporuke robe ili usluge. Ako nedostaje neki od tih podataka, smatra se da su stranke dogovorile standardni opis i obilježja robe iz prodajnog programa prodavatelja. Prodavatelj u tom slučaju prilaže standardnu dokumentaciju proizvođača robe.

Nepotvrđena ili odbijena roba kupca u narudžbi neće biti uključena u potvrdu narudžbe prema ponudi prodavatelja.

3.7. Isporuka robe prodavatelj obavlja na temelju pisanog naručivanja kupca u kojem se poziva na broj ponude ili predračuna prodavatelja i njegove pismene potvrde narudžbe – Potvrde narudžbe – u kojoj se također poziva na ove ‘Opće uvjete prodaje tvrtke Marex d.o.o.’.

Prodavatelj zadržava pravo da potvrdi ili odbije narudžbu kupca u roku od 30 dana. U tom roku narudžba je obvezujuća za kupca.

Nakon primitka narudžbe, kupac mora vratiti potpisanu Potvrdu narudžbe prodavatelju u roku od 3 radna dana. Smatra se da kupac prihvaća Potvrdu narudžbe prodavatelja ako u roku od 3 dana od njezinog primitka nije prigovorio pismeno.

 

IV. Definicija radnog dana

4.1. ‘Radni dan’ označava vremensko razdoblje od 9 uzastopnih sati od 07:00 do 16:00 istog dana, osim subote, nedjelje, državnih praznika i dana koji su slobodni sukladno važećem zakonodavstvu Republike Slovenije.

 

V. Cijene i uvjeti plaćanja

5.1. Roba za koju prodavatelj potvrdi narudžbu mora biti isporučena po cijeni koja je vrijedila u vrijeme narudžbe. Dogovorena cijena vrijedi za uvjete navedene u potvrdi narudžbe. Prodavatelj ima pravo promijeniti uvjete isporuke (uključujući i cijenu) u slučaju bilo kakve promjene u količini, kvaliteti, načinu dostave ili preuzimanja, specifičnim značajkama ili neispunjenju obveza od strane kupca ili promijenjenim uvjetima isporuke proizvođača. Prodavatelj također ima pravo na nadoknadu svih nastalih troškova i eventualne štete zbog promjene narudžbe kupca.

5.2. Sve cijene su FCA cijene, osim ako nije drugačije dogovoreno. U svim slučajevima za određivanje pariteta koristi se najnovije izdanje INCOTERMS-a koji se primjenjuju u ponudama, potvrdama narudžbi, računima i definiranju prijelaza rizika.

5.3. Svi porezi, carine, pristojbe i ostali nameti su trošak kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno u potvrdi narudžbe.

5.4. Uobičajeni rok plaćanja je 30 dana od dana izdavanja računa ili isporuke za robu, te 15 dana za usluge, bez odbitaka, u valuti EURO. Kupac je dužan u roku od 8 dana od primitka Potvrde narudžbe ili potpisivanja ugovora dostaviti odgovarajuće osiguranje plaćanja, koje potvrđuje prodavatelj.

5.5. U slučaju drugačijih uvjeta plaćanja od navedenih u točki 5.4., navedenih u Potvrdi narudžbe ili u sklopljenom ugovoru između prodavatelja i kupca, vrijede uvjeti određeni u Potvrdi narudžbe ili ugovoru.

5.6. Smatra se da je plaćanje izvršeno kada je novac na računu prodavatelja.

5.7. Prodavatelj ima pravo naplatiti zakonske zatezne kamate i sve troškove vezane uz naplatu plaćanja u slučaju kašnjenja plaćanja od strane kupca.

5.8. Konačno obračunavanje vrši se nakon konačne isporuke robe u sklopu pojedinačne narudžbe.

5.9. Standardno pakiranje za cestovni prijevoz je uključeno u cijenu, a troškove prijevoza do kupca i ostalo transportno pakiranje naplaćuje prodavatelj posebno prema onome što je navedeno u ponudi ili potvrdi narudžbe. Sve nestandardne zahtjeve kupca vezane uz pakiranje dogovara se s prodavateljem uz plaćanje dodatnih troškova i prihvaćanje od strane kupca.

5.10. Trošak dostave kupcu naplaćuje se prema važećem cjeniku prodavatelja.

5.11. Za palete i ambalažu korištenu pri pakiranju robe, prodavatelj naplaćuje kupcu trošak prema važećem cjeniku. U slučaju povrata neoštećenih paleta, prodavatelj izdaje kupcu dobropis.

 

VI. Rokovi isporuke

6.1. Informativni rokovi isporuke navedeni su u ponudi ili predračunu prodavatelja.

6.2. Rok isporuke dogovaraju prodavatelj i kupac sporazumno za svaku pojedinačnu narudžbu. Konačni rok isporuke određen je u potvrdi narudžbe koju prodavatelj šalje kupcu. Dogovoreni rok isporuke vrijedi ako kupac ispuni svoje obveze prema dogovoru (dodatne informacije o robi, mjerenja, planovi…) u definiranom vremenskom roku koji zahtijevaju dobavljači prodavatelja. U suprotnom, prodavatelj ima pravo promijeniti uvjete iz potvrde narudžbe i odrediti nove uvjete isporuke.

6.3. U slučaju da neispunjenje obveza kupca može uzrokovati kašnjenje od 2 ili više tjedana u odnosu na dogovorene rokove isporuke, posebno kada je riječ o kašnjenju kupca u plaćanju, kasnom slanju ili netočnim podacima ili drugim informacijama (uključujući potvrdu svojstava robe) koje kupac mora pružiti:

– prodavatelj ima pravo samostalno ponovno definirati nove rokove isporuke

– prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati plaćanje troškova u iznosu od 0,5% vrijednosti narudžbe za neispunjene obveze kupca.

6.4. U slučaju da neispunjenje obveza kupca može uzrokovati kašnjenje od 90 dana u odnosu na prvotno određeni rok isporuke, prodavatelj ima:

– pravo otkazati ugovor i/ili

– pravo ponovno odrediti cijenu i uvjete isporuke i/ili

6.5. Prodavatelj obavještava kupca na prikladan način (e-mail, faks, telefon…) kada je roba spremna za otpremu.

6.6. U slučajevima više sile, zastoja u proizvodnji, kvarova strojeva i drugih izvanrednih okolnosti kod prodavatelja ili njegovih dobavljača, prodavatelj zadržava pravo produžiti rok za izvršenje narudžbe za vrijeme koje je jednak trajanju takvog izvanrednog događaja. O tome pismeno obavještava kupca.

6.7. Prodavatelj izričito zadržava pravo djelomičnog izvršenja narudžbe i obustave budućih isporuka u slučaju neispunjenja obveza od strane kupca.

 

 VII. Preuzimanje robe i predaja

7.1. U slučaju preuzimanja u poslovnim jedinicama prodavatelja, kupac mora preuzeti robu količinski i kvalitetno prije utovara na prijevozno sredstvo. Kupac mora najaviti preuzimanje najkasnije 2 dana prije predviđenog preuzimanja. U slučaju vlastitog prijevoza, kupac mora osigurati odgovarajuće prijevozno sredstvo za prijevoz prema dimenzijama/masi robe, inače prodavatelj ima pravo odbiti utovar.

Prijenos rizika definiran je na način da rizik gubitka, propadanja ili oštećenja robe (pošiljke) prelazi na kupca u trenutku predaje pošiljke prijevozniku ako organizira dostavu prodavatelj; u slučaju vlastitog preuzimanja, u trenutku kada je pošiljka utovarena na prijevozno sredstvo kupca.

7.2. Transportna oštećenja treba zabilježiti zapisnikom koji potpisuju prijevoznik i primatelj robe. Oštećenu robu treba fotografirati. Kupac je dužan dostaviti reklamaciju s fotografijama prodavatelju najkasnije u roku od 48 sati. Ako kupac ne reklamira nedostatke na vrijeme i ispravno, reklamacija se smatra neosnovanom. U slučaju vidljivih oštećenja koja su postojala prije istovara robe, kupac mora dostaviti fotografije oštećene robe prije istovara i zabilježiti oštećenja na dokumentu (dostavnica, CMR…) koji potpisuje vozač kamiona i kupac.

7.3. Kupac mora prilikom istovara poštovati upute prodavatelja.

7.4. U slučaju kašnjenja pri preuzimanju robe, rizik slučajnog oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca od dana kada kupac kasni.

7.5. Roba koja se vraća prodavatelju ne smije imati druga oštećenja osim reklamiranih i mora biti vraćena prodavatelju u originalnom pakiranju u dogovorenom roku.

7.6. Vraćanje robe koja je naručena prema želji kupca nije moguće.

U slučaju povrata robe iz zaliha, prodavatelj zaračunava kupcu 10% manipulativnih troškova ili prema visini troškova koje dobavljači određenih trgovačkih proizvoda naplaćuju za povrate.

7.7. U slučaju promjena od strane kupca u vezi s terminima i obujmom prijevoza/preuzimanja robe, prodavatelj ima pravo naplatiti 200 EUR po kamionu i sve stvarne troškove i štetu (u skladu s CMR Konvencijom, npr. ‘čekanje na granici’ itd.).

7.8. Standardni način istovara robe do duljine od 6 metara je pomoću viličara koji ima odgovarajući kapacitet i vanjsku širinu vilica od najmanje 1,5 metara. Za dulje terete, istovar se mora provesti prema uputama prodavatelja ili proizvođača robe.

7.9. Vidljive nedostatke kupac mora odmah osporavati, odnosno najkasnije u roku od osam dana od preuzimanja robe. Važeća pravila o ispitivanju robe i prijavljivanju nedostataka u trgovinskom prometu ostaju na snazi. Ako u roku od osam radnih dana od dolaska robe na dogovoreno mjesto nije podnesena reklamacija robe, smatra se da je roba prihvaćena.

7.10. Ako kupac ne preuzme robe u roku od 5 dana od opisne obavijesti da je roba spremna za preuzimanje, prodavatelj ima pravo naplatiti 0,5% prodajne vrijednosti robe koja je spremna za preuzimanje za svaki započeti tjedan kašnjenja, kao i sve druge stvarne troškove koje je prodavatelj pretrpio zbog kupčevog kašnjenja pri preuzimanju robe. U slučaju kašnjenja preuzimanja robe, rizik od nenamjerne oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca na dan kašnjenja kupca za preuzimanje.

7.11. Ako kupac ne preuzme robu u roku od 14 dana od prvobitno dogovorenog roka isporuke, prodavatelj ima pravo tražiti plaćanje punog iznosa robe prema dogovorenim uvjetima plaćanja, koji se računa od prvobitno dogovorenog roka isporuke. Smatra se da je prodavatelj pravilno predao robu i na temelju toga može izdati račun kupcu s plaćanjem prema uvjetima potvrde narudžbe.

7.12. Nakon završetka svih ugovorenih radova u slučaju pružanja usluga ili građevinskih radova u okviru projekata, prodavatelj daje izjavu kojom se upisuje u građevinski dnevnik da su ugovoreni radovi izvršeni i o tome pismeno obavještava kupca.

7.13. Dostava prodavatelja vrši se kombijima i kamionima na području Slovenije tijekom radnih dana. Uvjeti brze dostave pošiljki su predmet posebnih dogovora između prodavatelja i kupca.

 

VIII. Pridržek vlasničkog prava

8.1. Svaka isporuka ostaje vlasništvo prodavatelja do potpune uplate kupca uključujući i pripadajuće potraživanje kao što su kamate i troškovi, bez obzira na njihov temelj. Kupac je dužan čuvati odvojeno i adekvatno skladištiti robu na koju prodavatelj ima pridržano vlasničko pravo te je osigurati.

8.2. U slučaju da kupac postupa suprotno Potvrdi narudžbe ili sklopljenom ugovoru, posebno u slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo povući robu. Time se ne smatra da je prodavatelj odustao od ugovornog odnosa, osim ako to izričito ne izjavi u pisanom obliku.

8.3. Pridržak vlasničkog prava prodavatelja odnosi se i na proizvode koji nastaju obradom ili preradom. Kod prerade, spajanja ili miješanja robe na koju se odnosi pridržak vlasničkog prava s drugim materijalom, prodavatelj ima suvlasništvo nad nastalim proizvodima u skladu s vrijednošću isporuke prodavatelja u usporedbi s vrijednošću ostalog materijala. Kupac se u svim navedenim slučajevima smatra čuvarom i dužan je surađivati u svim mjerama koje su potrebne ili korisne radi zaštite vlasništva prodavatelja.

8.4. Ako treće osobe uspostave ili žele uspostaviti pravo na robi na koju se odnosi pridržak vlasničkog prava, kupac je dužan odmah to priopćiti prodavatelju, inače je odgovoran za posljedice.

 

IX. Jamstvo za nedostatke i garancija

9.1. Karakteristike robe određene su potvrdom narudžbe i tehničkim proizvodnim mogućnostima dobavljača prodavatelja. Kod robe iz serijske proizvodnje koje su karakteristične za industriju, unutar granica određenih standardima, ne smatraju se nedostacima na koje se odnosi jamstvo.

9.2. Jamstvo prodavatelja počinje vrijediti u trenutku kada se rizik za robu prenese na kupca i završava 6 mjeseci nakon tog trenutka, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem.

9.3. Za robu koju je prodavatelj nabavio od svojih dobavljača, odgovoran je samo unutar jamstvenih uvjeta svojih dobavljača odnosno proizvođača.

9.4. Kupac je dužan odmah pregledati svu isporučenu robu. Otkrivene nedostatke treba pisanim putem prijaviti prodavatelju u roku od 8 dana od primitka pošiljke, a ostale nedostatke odmah po otkrivanju, u svakom slučaju unutar jamstvenog roka, inače jamstvo nije važeće.

9.5. Ako kupac ne prijavi nedostatke ili ako kupac obrađuje, preraduje ili miješa robu s drugom robom, smatra se da je isporuku potvrdio bez prigovora.

9.6. Prijavom nedostataka od strane kupca ne oslobođa se obveze plaćanja i ne daje pravo kupcu da odbije druge isporuke iz istog ili drugog ugovora odnosno narudžbe. U slučaju nestručnog rukovanja isporukom te nestručne obrade i prerade robe, svi zahtjevi prema prodavatelju su isključeni.

9.7. U slučaju opravdane reklamacije, prodavatelj će potvrditi postojanje nedostatka i donijeti odluku da će preuzeti robu po dogovorenoj cijeni, zamijeniti je odgovarajućom zamjenskom robom ili popraviti nedostatak na robi. Troškove popravka nedostatka snosit će kupac samo ako je prodavatelj prethodno s tim suglasan.

9.8. Ugovor kupca u vezi s jamstvom i garancijom nije važeći u slučaju intervencija, popravaka ili pokušaja popravka od strane kupca ili neovlaštene treće osobe. Prodavatelj jamči za popravke koje sam izvrši. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo prodavatelja.

9.9. Ako prodavatelj nije spreman na zamjensko izvršenje ili nije u mogućnosti to ostvariti ili ako se treća strana popravka pokaže neučinkovitom, kupac ima pravo raskinuti ugovorni odnos ili tražiti umanjenje dogovorene cijene.

9.10. Iz jamstva i garancije su isključeni elementi ili dijelovi elemenata koji su podložni brzom trošenju ili oštećenju, kao i proizvodi koji nisu održavani prema važećim uputama prodavatelja ili proizvođača.

9.11. Iz jamstva i garancije su isključene odstupanja koja proizlaze iz nepoštivanja redoslijeda i lokacije korištenja robe (montaže na objektu) određenog od strane prodavatelja i označenog na dokumentima proizvođača ili na samim proizvodima (serijska oznaka, serija, itd.).

9.12. Teret dokazivanja nedostataka uvijek snosi kupac. Ako kupac zatraži da se obavi pregled i tijekom tog pregleda se utvrdi da je prikazivanje nedostataka odnosno reklamacija neosnovana, kupac mora nadoknaditi prodavatelju troškove pregleda i nastalu štetu.

9.13. Prodavatelj izričito isključuje svu posljedičnu štetu koja proizlazi iz reklamacije robe fizičkim ili pravnim osobama (posebno šteta zbog prekida poslovanja), izgubljene dobiti ili štete trećim osobama te stoga ne odgovara ili odgovara samo ako nedostatak proizlazi iz namjere ili teške nemarnosti; odgovornost prodavatelja u tom slučaju je ograničena na neto iznos računa za isporuku robe s nedostatkom.

9.14. Jamstvo ne vrijedi za proizvode oštećene tijekom transporta, zbog nepravilne uporabe (montaže,…) ili uporabe pod uvjetima koji su neskladni s podacima iz upita te u slučaju nepoštivanja uputa prodavatelja ili proizvođača.

9.15. U slučaju kašnjenja preuzimanja robe zbog krivnje kupca, jamčevinsko razdoblje počinje teći od dana kada kupac uzrokuje kašnjenje.

9.16. Ako otklanjanje nedostatka zahtijeva pretjerane troškove ili je tehnički nemoguće, kupac ima pravo raskinuti ugovorni odnos i tražiti umanjenje dogovorene cijene.

9.17. Posebne oblike jamstva moguće je dogovoriti samo na temelju posebnog zahtjeva koji mora biti naveden već u samom upitu od strane kupca, a potom potvrđen od strane prodavatelja na temelju pisanog dokumenta proizvođača.

9.18. Prodavatelj jamči za kvalitetu robe, na primjer, odstupanje u nijansi boje površine robe (lima) sukladno standardima prema kojima je proizvođač proizveo robu, a podatak o korištenim standardima priložio robi u obliku certifikata.

Analogno tome, isto vrijedi i za ostale karakteristike robe, poput debljine osnovnog materijala lima, geometrijskih tolerancija lima ili panela, debljine i tolerancija cinka, mehaničkih karakteristika lima u odnosu na vrstu robe i slično.

Estetski nedostaci određenih proizvoda (npr. paneli s aluminijskom folijom na donjoj strani, tragovi ljepila od folije na panelima…) koji su isporučeni i montirani bez prethodnog pisanog zahtjeva za estetskim izgledom u fazi narudžbe ne mogu biti predmet reklamacije.

Roba s zaštitnom folijom mora biti pohranjena sukladno uputama proizvođača. Folija mora biti odstranjena odmah nakon izvršene montaže.

9.19. Preduvjet za svako jamstvo prodavatelja je prethodno ispunjenje obveza kupca.

 

X. Odgovornost

10.1. Prodavač ne snosi odgovornosti za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje obveza iz narudžbe ili ugovora s kupcem, ukoliko je kašnjenje ili neizvršenje uzrokovano okolnostima izvan njegove razumne kontrole, a do njih dolazi bez krivnje ili nemarnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nesposobnost dobavljača, podizvođača i špeditera ili prodavača da izvrše svoje obveze. U takvim slučajevima prodavač će odmah dostaviti pisano obavijest kupcu s detaljima o nastanku i razlozima. Rokovi za izvršenje obveza produljit će se za vrijeme izgubljeno zbog takvih razloga.

10.2. Prodavač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane kupcu kao posljedica njegovih kašnjenja u izvršenju ugovornih obveza, posebno zbog netočnih ili nepreciznih podataka, specifikacija ili bilo kojih drugih informacija koje su dostavljene od strane kupca od trenutka upita nadalje, te ima pravo tražiti nadoknadu svih mogućih troškova, gubitaka ili štete. Kupac odgovara prodavaču za svu nastalu štetu i troškove prodavača koji su nastali zbog netočnih podataka od strane kupca, posebno zbog smanjenja ili storniranja narudžbe.

10.3. Prodavač ne odgovara za štetu koja nije nastala izravno na robi, posebno ne za izgubljeni dobitak i/ili druge materijalne i nematerijalne štete kupca. Navedeno ograničenje odgovornosti ne vrijedi ako se šteta namjerno prouzroči ili iz velike nepažnje. Ukoliko je odgovornost isključena ili ograničena, isto vrijedi i za sve suradnike, zastupnike i druge osobe prodavača, a u tom slučaju vrijednostno je ograničena na neto iznos računa isporuke robe s greškom.

10.4. Kupac je, uz opću odgovornost za naknadu štete, dužan prenijeti ovu klauzulu u korist prodavača na svoje eventualne kupce, izvođače radova i druge primatelje.

 

XI. Prijenos potraživanja i obavijesti

11.1. Kupac se obvezuje da neće prenijeti bilo kakva potraživanja od prodavatelja trećim osobama bez njihove prethodne pismene potvrde.

11.2. Stranke se slažu da se kao pisane smatraju i poruke putem odgovarajućih telekomunikacijskih sredstava (faks, elektronička pošta…), uz zahtjev za potvrdom primitka od primatelja. U tom slučaju, potvrda mora biti dostavljena u roku od 1 dana.

 

XII. Viša sila

12.1. Kao nemogućnost izvršenja za koju prodavatelj nije odgovoran, smatraju se okolnosti kao što su viša sila, mjere državnih tijela i drugi događaji koje nije moguće spriječiti, otkloniti ili izbjeći, tj. okolnosti na koje ugovorna stranka ne može utjecati.

12.2. Višom silom smatraju se i okolnosti kod prodavatelja ili njegovih dobavljača: kvar alata ili strojeva, prekoračenje rokova isporuke ili prekidi opskrbe od strane prethodnih dobavljača, nedostatak radne snage, energije ili sirovina, štrajkovi, nemiri, prometne smetnje, naredbe upravnih tijela i slično.

12.3. U slučaju da izvršenje prodavateljeve obveze postane otežano ili nemoguće zbog takvih okolnosti, obveza prestaje za vrijeme kada je njezino izvršenje otežano ili nemoguće, ako takve okolnosti nisu mogle biti spriječene, otklonjene ili izbjegnute. Takve okolnosti oslobađaju prodavatelja od izvršenja obveza i od odgovornosti za štetu zbog neizvršenja ugovornih obveza.

12.4. Ugovorna stranka koja tvrdi nemogućnost izvršenja mora dokazati postojanje takvih okolnosti koje isključuju njezinu odgovornost i o tome odmah obavijestiti suprotnu ugovornu stranku čim sazna za nastup takvih okolnosti. Na isti način, ugovorna stranka mora obavijestiti suprotnu ugovornu stranku o prestanku okolnosti koje su uzrokovale nemogućnost izvršenja. Ako suprotna ugovorna stranka nije adekvatno i odmah obaviještena, ugovorna stranka koja tvrdi nemogućnost izvršenja snosi odgovornost za nastalu štetu.

12.5. Ako okolnost traje više od 3 mjeseca, prodavatelj i kupac dogovaraju se o izmjeni/poništenju narudžbe ili ugovora.

 

XIII. Promijenjene okolnosti i odustajanje od narudžbe

13.1. U slučaju da se, prema narudžbi, pojave okolnosti koje otežavaju izvršenje obveza prodavatelja ili kupca do te mjere da narudžba očito više ne odgovara očekivanjima stranaka i da bi je prema općem mišljenju bilo nepravedno održavati valjanom u takvom obliku, stranka kojoj je izvršenje obveza otežano može zahtijevati raskid odnosa.

13.2. Raskid narudžbe nije moguće zahtijevati ako bi stranka koja se poziva na promijenjene okolnosti, morala uzeti u obzir te okolnosti prilikom potvrde narudžbe ili ako bi se mogla izbjeći ili ako bi posljedice mogla izbjeći. U takvom slučaju, stranka koja se poziva na klauzulu o promijenjenim okolnostima snosi odgovornost za naknadu štete.

13.3. Stranka koja zahtijeva raskid narudžbe ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su se pojavile nakon isteka roka određenog za izvršenje njene obveze.

13.4. Narudžba se ne raskida ako druga stranka ponudi ili pristane na odgovarajuće promjene uvjeta.

13.5. Prodavatelj ima pravo odustati od izvršenja narudžbe:

– ako zbog više sile, štrajka ili drugih općih okolnosti koje nije sam izazvao, nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obveze;

– ako je kupac prekoračio pisano dogovoreni rok plaćanja za više od 20 dana bez suglasnosti prodavatelja;

– ako je kupac iz velike nemarnosti dao lažne podatke o svojim obvezama koji ugrožavaju njegovu sposobnost izvršenja.

13.6. Kupac ima pravo odustati od narudžbe:

– ako prodavatelj namjerno ili iz velike nemarnosti uzrokuje da isporuka nije moguća prema uvjetima iz Potvrde narudžbe;

– ako prodavatelj ne poštuje kasnije produženi rok isporuke. Kupac dostavlja prodavatelju naknadni rok na pisanu zahtjev prodavatelja.

13.7. U slučaju sporazumnog prekida narudžbe, stranke su dužne međusobno vratiti ili nadoknaditi sve primljene usluge.

 

XIV. Zaštita poslovne tajne

14.1. Kupac se obvezuje da će sve podatke koji proizlaze iz poslovne dokumentacije i ostale podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa (ispunjenje narudžbe ili ugovora) čuvati kao poslovnu tajnu tokom trajanja poslovnog odnosa.

14.2. Ako postoji mogućnost da prodavatelju nastane značajna šteta zbog otkrivanja poslovne tajne čak i nakon prestanka poslovnog odnosa (ispunjenje narudžbe ili ugovora), podaci se i dalje čuvaju kao poslovna tajna, a najmanje 2 godine nakon zadnje narudžbe ili prestanka ugovora.

14.3. Tehnička dokumentacija, dopisi, narudžbe, ugovori, izračuni, upute, popisi, zapisnici i drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku smatraju se poslovnom tajnom.

14.4. Kupac je odgovoran za materijalnu i nematerijalnu štetu zbog eventualnog kršenja poslovne tajne.

 

XV. Sporovi i važenje odredbi

15.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na uređivanje odnosa koji su važeći za narudžbe koje ne uređuje eventualni ugovor. U slučaju da se sklopi poseban ugovor s kupcem, čije odredbe nisu u skladu s ovim uvjetima, odredbe dogovorene u ugovoru primjenjuju se za uređivanje pojedinog odnosa.

15.2. U slučajevima u kojima ovi ‘Opći prodajni uvjeti tvrtke Marex d.o.o.’ izričito određuju da suprotni dogovor nije moguć, primjenjuje se sadržaj ovih uvjeta.

15.3. Svi eventualni sporovi koji mogu nastati u vezi s važećim sklapanjem, kršenjem, prestankom i pravnim odnosima povezanim s kupčevom narudžbom i njegovim izvršenjem rješavat će se sporazumno. Za sporove koji se ne mogu riješiti na taj način, nadležan će biti sud u Grosuplju, a primjenjivat će se slovensko materijalno pravo.

15.4. Ako određene odredbe ovih ‘Općih prodajnih uvjeta tvrtke Marex d.o.o.’ postanu potpuno ili djelomično nevažeće, to ne utječe na važenje ostalih odredbi i ‘Općih prodajnih uvjeta tvrtke Marex d.o.o.’ kao takvih.